Các thành viên

Nguyễn Văn Nghĩa
Năm sinh: 1973
Học hàm: GV
Học vị: TS

Vũ Duy Nghĩa
Năm sinh: 1974
Học hàm: GV
Học vị: ThS

An Thị Hoài Thu Anh
Năm sinh: 1974
Học hàm: GV
Học vị: ThS

Hồ Mạnh Tiến
Năm sinh: 1976
Học hàm: GV
Học vị: ThS

Nguyễn Văn Hải
Năm sinh: 1979
Học hàm: GV
Học vị: ThS

Võ Thanh Hà
Năm sinh: 1979
Học hàm: GV
Học vị: ThS

Trần Văn Khôi
Năm sinh: 1981
Học hàm: GV
Học vị: ThS

Nguyễn Tuấn Phường
Năm sinh: 1982
Học hàm: GV
Học vị: ThS

Đặng Việt Phúc
Năm sinh: 1984
Học hàm: GV
Học vị: ThS

Nguyễn Đức Khương
Năm sinh: 1988
Học hàm: GV
Học vị: KS

 ĐÀM QUỐC TRỤ
Năm sinh: 1936
Học hàm: GVC
Học vị: PGS - TS

BẠCH VỌNG HÀ
Năm sinh: 1938
Học hàm: GV
Học vị: GS - TSKH

NGUYỄN XUÂN DẦN
Năm sinh: 
Học hàm: GV
Học vị: KS-NGƯT

NGUYỄN VĂN KHANG
Năm sinh: 1938
Học hàm: GV
Học vị: KS

PHẠM THUÝ LOAN
Năm sinh: 1938
Học hàm: GV
Học vị: KS

PHẠM THỊ HOÀ
Năm sinh: 1944
Học hàm: GV
Học vị: KS

MAI THỊ LỜI
Năm sinh: 1952
Học hàm: GV
Học vị: KS

BÙI QUANG NGẠN
Năm sinh: 1935
Học hàm: GV
Học vị: KS

VŨ QUỐC TRƯỜNG
Năm sinh: 1944
Học hàm: GV
Học vị: TS

LÊ MẠNH VIỆT
Năm sinh: 1949
Học hàm: GV
Học vị: PGS-TS

PHẠM MẠNH CƯỜNG
Năm sinh: 1949
Học hàm: GV
Học vị: KS

TRƯƠNG TẤN HẢI
Năm sinh: 1947
Học hàm: GV
Học vị: TS

NGUYỄN VĂN LONG
Năm sinh: 1948
Học hàm: GV
Học vị: TS

NGUYỄN CAO BIỀN
Năm sinh: 1944
Học hàm: GV
Học vị: TS

TRỊNH TỐ OANH
Năm sinh: 1970
Học hàm: GV
Học vị: TS

VŨ XUÂN HÙNG
Năm sinh: 1977
Học hàm: GV
Học vị: TS

NGÔ HOÀNG HÀ
Năm sinh: 1981
Học hàm: GV
Học vị: ThS

NGUYỄN CÔNG THẮNG
Năm sinh: 1982
Học hàm: GV
Học vị: ThS

TRẦN VIẾT THẮNG

Năm sinh: 1984

Học hàm: GV

Học vị: ThS