Chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật Điện

 

TT

TÊN NGÀNH VÀ 
CHUYÊN NGÀNH

MÃ SỐ

CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO

1

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN

7.52.02.01

 

 

1.1

Chuyên ngành Trang bị Điện
trong Công nghiệp và Giao thông

7.52.02.01.01

Xem chuẩn đầu ra

 Xem chương trình đào tạo

1.2

Chuyên ngành Hệ thống điện Giao thông và Công nghiệp

7.52.02.01.02

Xem chuẩn đầu ra

 Xem chương trình đào