Thông báo thay đổi phòng học các lớp hệ chính quy

 

Lớp

Phòng cũ

Phòng mới

1

KTĐTTHCN K49

301A7

601A2

2

KTTTK49

302A7

403A2

3

CKÔ TÔ K48

304A7

104A5

4

TBĐ 49

401A7

704A2

5

ĐMTX + favorite sex positions CGH K49

403A7

105A5

6

KTĐTTHCN K47

505A7

205A8

7

KTVT K43

403A7

301A5

8

TBD K48

501A7

302A2