Kiểm tra tiến độ đề tài tốt nghiệp K46

Theo kế hoạch tốt nghiệp, bộ môn tổ chức kiểm tra tiến độ ĐTTN K46. Thời gian: Ngày 20/4/2010. Từ 8h30 đến 11h.

Yêu cầu:

 - Sinh viên phải hoàn thành 80% khối lượng đề tài.

 - Thuyết minh: Đóng bìa mềm, nội dung theo hướng dẫn thuyết minh tốt nghiệp.

 - Bản vẽ: In A3.

 - Mô hình, kết quả thí nghiệm (nếu có).



Sinh viên cần chuẩn bị kỹ càng để đảm bảo trình bày kết quả công việc của mình. Những SV không đạt hoặc không tham dự trong đợt kiểm tra này sẽ không đủ tư cách để bảo vệ tốt nghiệp