Kế hoạch bảo vệ tốt nghiệp K46

Theo kế hoạch, Bộ môn thông báo kế hoạch bảo vệ tốt nghiệp lớp Trang bị điện K46:

 - 1010/5 10h30: Sinh viên nộp đề tài tại Bộ môn.

 - 11h00 10/5: Bộ môn phân công đọc duyệt thuyết minh

 - 10/5 đến 20/5:  Đọc duyệt tốt nghiệp.

 - 20, 21, 22/5: Bảo vệ tốt nghiệp.

Yêu cầu: 

 - Sinh viên nộp tài liệu đúng hạn.

 - Tham khảo mẫu trình bày ĐTTN.

 - Nộp đủ các tài liệu theo yêu cầu