Sinh viên nghiên cứu khoa học bảo vệ tiến độ 50%

Sáng ngày 23/02/2017, các nhóm sinh viên NCKH đã bảo vệ tiến độ 50%. Năm nay các nhóm khá tích cực thực hiện đề tài, đến thời điểm hiện tại nhiều nhóm đã thực hiện 60%-80% đề tài.