GIỚI THIỆU NGÀNH NGHỀ CỦA CÔNG TY TOYOTA VIỆT NAM

Đối tượng: Sinh viên năm cuối 

Chuyên ngành: Cơ khí, Điện, Chế tạo máy, Tự động hóa

Thời gian: Sáng Chủ nhật, ngày 15 tháng 1 năm 2017

Địa điểm: Hội trường lớn, Trường Đại học Giao thông Vận tải

Liên hệ: Lê Thị Hương - Nhân viên phụ trách tuyển dụng, phòng Nhân sự

http://feee.utc.edu.vn/?q=thong-bao/gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-ng%C3%A0n...