Kết quả kiểm tra tiến độ đề tài TN K47

Nhận xét chung:

- Sinh viên đã cố gắng thực hiện đề tài.

- Một số đề tài còn chậm so với tiến độ yêu cầu.

- Nhìn chung, các SVđã đạt yêu cầu của đợt kiểm tra tiến độ lần 1: có định hướng rõ về đề tài của mình, có hướng giải quyết cho đề tài và giải quyết được vấn 

đề cơ bản của đề tài.  Phần thiết kế chi tiết và mô hình/chứng minh kết quả đa số chưa thực hiện.- Các trường hợp đặc biệt:+ SV Sinh: Nội dung báo cáo quá sơ sài, không có nội dung chuyên môn. + SV Hùng : GVHD phản ảnh SV không báo cáo công việc với GVHD.+ SV Hải:WinCC lập trình các màn hình thể hiện tốt công nghệ và rất thực tế. SV rất cố gắng thực hiện đề tài.

Hai trường hợp của SV Sinh và Hùng cần phải giải trình trước Bộ môn về công việc đã tiến hành và kế hoạch thực hiện đề tài