Kế hoạch bảo vệ tốt nghiệp K47

Theo kế hoạch tốt nghiệp K47, Bộ môn thông báo kế hoạch bảo vệ tốt nghiệp K47 như sau:

Ngày 07/05/2011Nộp đề tài tại Bộ môn

Sinh viên nộp quyển + đĩa CD (bản word + bản vẽ + chương trình) tại Bộ môn. theo hướng dẫn trình bày tốt nghiệp

Ngày 09/05/2011Bộ môn Phân công đọc duyệt và thứ tự bảo vệ tốt nghiệp.

Ngày 19 và 20/05/2011Bảo vệ tốt nghiệp