Sinh viên lớp Trang bị điện khóa 57 đi thực tập nhận thức tại nhà máy chế tạo máy biến áp điện lực của Công ty cổ phần chế tạo biến thế điện lực Hà Nội